Nájemce má právo na úroky z kauce neboli jistoty!

Dříve bylo vše jednodušší, při skončení nájmu pronajímatel vrátil kauci nájemci; započetl si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dlužil. Nicméně to je již stará doba - s novým občanským zákoníkem přišla také změna, kterou je úročení kauce.

Také je dobré vědět, že nyní se již pronajímateli neplatí kauce, ale jistota.


Na otázku zda má nájemce právo na úroky z jistiny nám odpověděla advokátka Mgr. Helena Hašková se kterou úzce spolupracujeme:

"Ano, je to tak nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby."

"Toto ustanovení je však velice sporné, protože z něj bohužel plyne více otázek než odpovědí.

Je pravdou, že žádná zákonná sazba na tento úrok neexistuje. V tomto případě se musí použít § 1802 občanského zákoníku, který říká, že mají-li být plněny úroky a není-li jejich výše ujednána, platí dlužník úroky ve výši stanovené právním předpisem. Nejsou-li úroky takto stanoveny, platí dlužník obvyklé úroky požadované za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště nebo sídla dlužníka v době uzavření smlouvy.

Pronajímatel by tedy podle tohoto ustanovení měl nájemci zaplatit úroky, které mají banky v místě bydliště pronajímatele v době uzavření nájemní smlouvy. Zde je ovšem problém se stanovením výše úroku, protože každá banka poskytuje jinou výši úroku. V současné době není úplně zřejmé, jestli je ustanovení kogentní (tj. nelze se od něj odchýlit) nebo dispozitivní (lze sjednat, že nájemce nemá právo na žádné úroky). Soudní rozhodnutí na tuto otázku jsem zatím nezaznamenala a ani odborná literatura není v této otázce zajedno.

Dle komentáře k občanskému zákoníku je zastáván spíše názor, že se nelze dohodnout na nulových úrocích, ale že výše úroků může být předmětem dohody smluvních stran. Pokud není dohoda, budou úroky nejméně ve výši obvyklých úroků za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště dlužníka v době uzavření smlouvy.

Podle některých zdrojů si dokonce nelze sjednat ani nižší úrok než činí úrok za úvěry, které poskytují banky v místě bydliště dlužníka, protože by taková dohoda zkracovala nájemcova práva, vyplývající ze zákona, a tedy by se k takové dohodě nepřihlíželo (§ 2235 NOZ (1) Zavazuje-li nájemní smlouva pronajímatele přenechat nájemci k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípadě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujednáním zkracujícím nájemcova práva podle ustanovení tohoto pododdílu).

Bohužel výklad tohoto ustanovení není zatím ustálen, proto Vám nemohu dát více jasnou odpověď."

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku