Pronajal jsem byt a nájemník je ve vazbě. Co teď?

Je-li nájemce vazebně stíhán, pro nájemní vztah se nic nemění. I když nájemce byt neužívá (z jakéhokoliv důvodu), má povinnost hradit pronajímateli nájemné.

Pokud nájemce nájemné nehradí (alespoň za 2 měsíce), může to být důvodem pro podání výpovědi z nájmu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu (§ 2288 odst. 1 písm. a) NOZ). Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení této výpovědi. Nájem bytu zanikne uplynutím posledního dne výpovědní doby, který se číslem shoduje se dnem, od kterého se výpovědní doba počítá.

Jestliže nájemce nezaplatí nájemné alespoň za 3 měsíce, může to být důvodem pro podání výpovědi bez výpovědní doby (§ 2291 NOZ -  zde ale pozor, nutno předtím poslat nájemci písemnou výzvu, aby v přiměřené době nájem zaplatil, jinak se k výpovědi nepřihlíží).  

Pouze pokud by byl nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, mohl by dát pronajímatel nájemci výpověď z tohoto důvodu (§ 2288 odst. 1 písm. b) NOZ).

Ve výpovědi je pronajímatel vždy povinen poučit nájemce o jeho právu vznést námitky proti výpovědi a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem do 2 měsíců ode dne, kdy výpověď nájemci došla.

Za osobu ve vazbě (stejně jako za kteroukoliv jinou osobu) může jednat ten, kdo se prokáže písemnou plnou mocí.

Pokud by měl pronajímatel zájem o ukončení nájmu, je možné napsat nájemci do vazby dopis spolu s podepsaným návrhem dohody o ukončení nájmu, ve kterém pronajímatel navrhne určité datum ukončení nájmu. Pokud se mu vrátí dohoda podepsaná nájemcem, jde o platně uzavřenou dohodu o ukončení nájmu a nájem končí tam uvedený den.  Může však nastal problém s odevzdáním klíčů a vyklizením bytu - doporučujeme, aby proto nájemce písemně zmocnil nějakou osobu, která bude oprávněna byt vyklidit a předat Vám klíče.

Pokud se v této nepříjemné situaci nacházíte a nevíte co s tím obraťe se na nás - rádi Vám pomůžeme!

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku