Povinnosti majitele nemovitosti vůči nájemci

Udělejte si s námi pořádek v povinnostech majitele bytu vůči nájemci. Co musíte a naopak nemusíte podle NOZ svému nájemníkovi poskytnout?

Pronajímatel musí:

 • Odevzdat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání, pokud se nedohodnou jinak.
 • Zajistit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
 • V přiměřené době odstranit vady nebo poškození, které brání obvyklému užívání a předejít i dalším souvisejícím škodám. Nájemce má přitom právo na náhradu nákladů, které účelně vynaložil na zabránění vzniku další škody, pokud ji oznámil bez zbytečného odkladu.
 • V případě výpovědi nájemníkovi podat výpověď písemnou formu, a to s 3měsíční výpovědní lhůtou. Ovšem při porušení povinností nájemce zvlášť závažným způsobem má pronajímatel právo vypovědět nájem i bez výpovědní doby.

Za závažné porušení povinností se přitom považuje: nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň 3 měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí, nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.

Pronajímatel může:

 • Se souhlasem nájemce v bytě provádět stavební úpravy. Bez souhlasu může úpravy provádět, pokud tím nesníží hodnotu bytu a nepředstaví větší nepohodlí pro nájemce, nebo provádí-li úpravy na příkaz orgánu veřejné moci či pro odvrácení zvlášť závažné újmy.
 • Podniknout kontrolu, v jakém stavu je byt, ovšem musí o svém záměru nájemce včas informovat. Nájemce přitom není povinen pronajímatele do bytu vpustit a v tomto případě vstupuje do hry soud.
 • Zakotvit v nájemní smlouvě každoroční zvyšování nájemného.
 • Požadovat až nájemce jistinu až do výše 6násobku nájemného.
 • Zadržet movité věci, které nájemce v bytě nechal, na úhradu jeho pohledávek.
 • Provádět v bytě drobné opravy související s běžnou údržbou, pokud se nedohodnou jinak.
 • Dát souhlas s přestavbou, či výraznou změnou bytu ze strany nájemce. Pokud jde o úpravy kvůli zdravotnímu stavu nájemce, a vy přesto nechcete dát souhlas, může za vás souhlas vydat soud.
 • V bytě strpět neúměrný počet osob. Pronajímatel smí požadovat, aby v pronajímaném bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu s umožňuje jim žít v obvyklých a hygienicky vyhovujících podmínkách. Zároveň má právo vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu.

Pronajímatel nemusí:

Zajímají vás další informace o pronájmech? Realitní kancelář HLEDAMBYT.cz pro vás připravila články na téma Pronajímání bytu v 10 krocích nebo Nový občanský zákoník. Co přináší pronajímatelům? Zeptejte se i přímo nás – jsme totiž odborníci na prodej a pronájem bytů v Praze.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku