Zásady zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Je naší povinností Vaše soukromí a osobní údaje chránit. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů. Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou. Máme přísná pravidla, která stanovují kdo ze zaměstnanců má k osobním údajům přístup a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo naší společnost s výjimkou případů, kdy od Vás máme souhlas nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš opravněný zájem.

Osobní údaje osob mladších 18 let zpracováváme na základě jednání s rodičem nebo jiným zástupcem. Ochranu osobních údajů dětí zajišťujeme ve stejném rozsahu, který platí pro osoby dospělé. Jako rodič nebo jiný zástupce nesete odpovědnost za to, že poskytnutní údajů o dítěti je v souladu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů i o jeho právech informujete. 

Zpracováváme Vaše údaje podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Níže uvedené informace si prosím pečlivě přečtěte. Pokud Vám není cokoliv jasné, rádi Vám vše vysvětlíme. 

Pokud nesouhlasíte se způsobem, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Základní informace o správci HLEDAMBYT.cz

Správcem Vašich údajů je společnost CDA BYTY s.r.o., se sídlem Čerpadlová 572/5, 190 00 Praha 9, IČ: 04128290, DIČ: CZ04128290, zapsaná pod spisovou značkou C 242951 vedená u Městského soudu v Praze

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutní služeb HLEDAMBYT.cz.
Osobní údaje dále zpracováváme v okamžiku vyplnění formulářů na našich stránkách HLEDAMBYT.cz nebo vyplněním formulářů na stránkách kde jsou uvedeny naše nabídky inzerátů.
Dále Vaše údaje zpracováváme:

 • plnění smlouvy
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • splnění právní povinnosti
 • archivnictví vedené na základě zákona
 • přímý marketing
 • ochrana majetku osob
 • pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů

Jaké osobní údaje zpracováváme

 • jméno a příjemní
 • adresa trvalého bydliště
 • datum narození / rodné číslo
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • bankovní spojení
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, adresa sídla a provozovny, jméno statutárního zástupce) 
 • případně další údaje v závislosti na poskytované službě
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (fotografie, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, cookies apod.)

Vaše práva ke zpracování osobních údajů

 • právo znát účel zpracování osobních údajů
 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy
 • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjeku osobních údajů
 • skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování
 • právo být informován pokud hodlají Společní správci zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny
 • právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo odmítnout záznam nebo monitorování telefonních hovorů se zaměstnanci HLEDAMBYT.cz

Samozřejmě máte právo nám Vaše údaje neposkytnout. V případě, že je poskytnutní těchto osobních údajů povinné ze zákona nebo smlouvy, nebudeme Vám moci naše služby poskytnout.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 • dodavetelé a poskytovatelé služeb - advokát, účetní, správce serveru
 • finanční ústavy a banky
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností

Doba kdy Vaše osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje našich zákazníků zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.
Osobní údaje od lidí, kteří nás kontaktovali na základě inzerátu na konkrétní nabídky zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Souhlas můžete odvolat napsáním na mail gdpr@hledambyt.cz.

Zabezpečení osobních údajů

Všechna naše data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní centra nabízejí.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci HLEDAMBYT.cz a to jako Správce osobních údajů. Dále mají přístup námi vybraní Zpracovatelé - účetní, advokát, poskytovatel serveru apod.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobním údajů

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí zaslat email na gdpr@hledambyt.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.

Team HLEDAMBYT.cz


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě jakéhokoliv dotazu či využití svého práva, které je stanovené GDPR uvádíme své kontaktní údaje, na které se můžete obrátit.

Email: gdpr@hledambyt.cz

 

 

 

 

 

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku