Slovník pojmů

A

 • á konto - na vrub, na účet
 • a limine - zásadně, bez věcného projednání
 • a priori - z rozumu, bez předsudků, před zkušeností
 • aberace - omyl pachatele - příkladem - chci poškodit danou osobu a poškodím někoho jiného
 • ABO systém - jedná se o systém automatizované bankovní operace - systém interního účetnictví a platebního styku ČNB. Jsou v něm vedeny a spravovány veškeré účty státní pokladny.
 • absence - osoba, která se nedostavila případně jev, který se nestal a bylo s ní/ním počítáno
 • absolutní cena - cena vyjádřená v penězích
 • absolutní likvidita - míra schopnosti platit své závazky
 • absorbce - objemové vstřebávání (pohlcování) světla, zvuku, tekutin atd.
 • adhezní smlouva - předem určené podmínky nabízející stranou. Lze jen přijmout nebo odmítnout. Nedá se připomínkovat. Spotřebitel, je zde trochu v nevýhodě, ale je chráněn zákonem
 • administrativní cena nemovitosti - cena, která je stanovena dle platného cenového předpisu Ministerstva financí
 • administrativní hranice - čáry na mapě, které ohraničují správní jednotky - státní hranice, hranice krajů apod.
 • advokát - právník se složenou zkouškou z advokacie, vždy je zapsán v České advokátní komoře
 • advokátní koncipient - pomocník advokátka, získávající u něj praxi - zkušnosti potřebné k následnému vykonávání advokacie, vždy je zaspán v seznamu advokátních koncipientů v České advokátní komoře
 • advokátní úschova - úschova peněz u třetí osoby, než dojde například k přepisu vlastnictví na Katastru nemovitostí
 • aglomerace - husté osídlení, seskupení, např. městská, průmyslová aglomerace
 • akontace - peněžní částka zaplacená předem
 • akreditiv - záruka banky, která po splnění požadovaných podmínek v určité lhůtě poskytne danému subjektu určité plnění 
 • anuita - splátka i úrok zahrnuté do jedné částky, která je po celou splácení dobu stejná, mění se však plynule její poměr (splátka : úrok)
 • anuitní splácení - způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky 
 • apartmán - zařízený byt sloužící především k rekreaci
 • areál - více budov seskupené do jednoho celku
 • arkýř - krytý balkon s okny
 • asanace -  ozdravení životního prostředí ve městě
 • ateliér - nebytový prostor, nelze ho zkolaudovat na byt
 • atika - nižší zdobená zeď, která obvykle vyčnívá nad římsu, může být zdobená sochami
 • atriový dům - dům, který má uzavřený dvůr, jedná se o prostory, které jsou ze tří nebo i čtyř stran obehnané okolními budovami (budovou), může být zastřešen, bývá se vzrostlou zelení
 • aukce - dobrovolná dlažba

B

 • BD - bytové družstvo
 • beneficient - oprávněný věřitel
 • bezbariérový dům - dům bez překážek jako jsou prahy, schodiště apod. takový dům je upraven pro bezproblémový pohyb invalidních osob
 • bezpodílové spoluvlastnictví manželů - specifický druh spoluvlastnictví, který byl od 1. srpna 1998 nahrazen širším pojmem „společné jmění manželů“.
 • bojler - plynový nebo elektrický ohřívač vody
 • brownfield - nepoužívané nemovitosti, často ve zbědovaném stavu - chátrají - jedná se o především o zemědělské a průmyslové budovy - v nynější době jsou často využívány k přestavbě na nové byty či nebytové prostory
 • BSM - bezpodílové spoluvlastnictví manželů (viz vysvětlení výše)
 • budoucí kupní smlouva - smlouva o smlouvě budoucí, kdy se jedna nebo více smluvních stran zavazují uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem, smlouva musí být písemná
 • budova - trvalá stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi s nejméně dvěma prostorově uzavřenými samostatnými užitkovými prostory, s výjimkou hal. 
 • BPEJ - je pětimístný číslený kód pro rozlišování klimatických podmínek zemědělsky využívané půdy v ČR. BPEJ - zkratka “bonitovaná půdně ekologická jednotka”. Je to základní mapovací a oceňovací jednotka zemědělské půdy. 
 • byt - bytová jednotka, část domu, jedna místnost nebo soubor místností určených k bydlení
 • byt v osobním vlastnicví - vlastníkem bytu je fyzická osoba, vždy zapsaná v příslušném Katastru nemovitostí
 • bytové družstvo - zajišťuje bytové potřeby svých členů
 • bytové jádro - prefabrikovaný celek koupelny a záchodu, používalo se především v panelových domech, tzv. umakart
 • bytová jednotka - byt nebo rozestavěný byt
 • bytový fond - souhrn bytů na určitém území, bytový fond města zahrnuje vždy všechny byty, které jsou ve vlastnictví města
 • byt se sníženou kvalitou - bez ústředního vytápění, společné sociální prostory, bez základního příslušenství apod.

C

 • celková plocha - obvykle užívá developer, problém je v tom, že do celkové plochy je započítána i plocha zastavěná příčkami uvnitř bytu, tedy prostor, který nelze využít
 • cenný papír - je listinou, díky níž vzniká určité právo (akcie, dluhopisy, kupony, směnky, šeky, podílové, náložné nebo skladištní listy)
 • cenová mapa - mapa, která ukazuje cenu pozemku nebo bytu v různých částech republiky nebo města
 • centrální vysavač - soustava zabudovaného potrubí, která vede napříč celým domem, vyusťuje v jednotlivých místnostech, pracuje se s velice dlouhou hadicí, vhodná možnost pro alergiky, vyšší pořizovací cena

Č

 • čerpání jednorázové - finanční obnos převedený klientem na účet (pouze jednorázově)
 • činžovní dům - dům s nájemními byty
 • číslo evidenční - nejčastěji se tím označují například zahradní domky. Je to číslo, které se dává u budov, které se užívají k příležitostnímu bydlení, pouze pokud podle zákona není třeba číslo popisné.
 • číslo popisné - unikátní číslo budovy v katastrálním území
 • číslo orientační - číslo budovy usnadňující orientaci
 • číslo listu vlastnictví - číslo vlastníka, pod kterým je zapsán v katastru nemovitostí

D

 • daň z nemovistosti - jedná se o daň z pozemků nebo staveb, která je počítána na základě daňového přiznání
 • daň z převodu nemovitosti - úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, standardně je tato daň placena převodcem a nabyvatel je ručitelem, sazba daně je 4 %
 • DB - družstevní byt
 • delikvence - k ní dochází, jestliže je finanční obnos v prodlení s datumem splatnosti
 • depozitum - finanční částka, kterou má člověk uloženou na depozitní účet např. u advokáta nebo notáře
 • developer - společnost, která organizuje výstavbu, stará se o stavbu a její financování
 • dlužník - osoba, která má více věřitelů a není schopna plnit závazky staré více než 30 dnů po splatnosti
 • dražební jistota - peněžní částka, kterou dává účastník před dražbou. Slouží k případným budoucím závazkům
 • družstevní vlastnictví - nejde o vlastnictví bytu jako takového, ale pouze o vlastnictví členských práv člena družstva, vlastníkem je tedy družstvo
 • družstevní podíl – zahrnuje povinnosti a práva člena, který je součástí družstva
 • dřevostavba - stavba, postavená převážně z dřeva

E

 • exekuce - je přímý vykonavatelný nástroj v případě, kdy dlužník neuhradil dluh, který má vůči věřiteli - třetí osobě, exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky - např. se může jednat o zabavení majetku, dražbu atd.
 • exekuční příkaz - jedná se o příkaz vydaný exekutorem k provedení exekuce
 • energetický auditor - autorizovaná osoba, která hodnotí energetickou účinnost kotlů, klimatizace a zároveň vydává průkaz o energetické náročnosti domu
 • exkluzivita – určitá činnost, kterou smí vykonávat pouze jedna firma například právo realitní kanceláře při zprostředkování prodeje (podloženo smlouvou)

F

 • fixní smlouva - smlouva, která má přesně stanovenou dobu plnění a vyplývá z ní, že na opožděném plnění nemůže mít věřitel zájem
 • fixní úroková sazba - úroková sazba, která se nemění a je stálá po dohodnuté období v rámci úvěrového vztahu. Fixace bývají na různé časové období (např. Jednoleté, tříleté...)
 • fond oprav - hrazen vlastníky formou příspěvků dle výše podílu každého vlastníka bytové jednotky na společných prostorech domu.
 • franšízor - ten, kdo poskytuje franšízy

G

 • garsoniéra - "garsonka" je byt o jedné místnosti se sociáním zařízením
 • garáž - malá místnost, sloužící hlavně pro parkování motových vozidel
 • galerie - dlouhá chodba v budově ve výši patra
 • geometrický plán - základ pro zápis do katastru nemovitostí v případě jakýkoliv změn (vlastnických). Zároveň je součástí důležitých dokumentů jako je kupní smlouva, darovací apod.

H

 • hrubý výnos - hrubé roční nájemné nebo prodejní cena
 • hrubá stavba - jedná se o pouze holou stavbu, neboli dostavěný dům se zastřešením. Dům je prozatím bez oken, dvěří, podlah atd.
 • hypoteční banka - banka, která se specializuje na dávání hypotečních úvěrů
 • hypoteční úvěr - úvěr, jehož splácení je zaručeno zástavním právem k nemovitosti. Záměrem úvěru může být například investice výstavby nemovisti nebo koupě nemovistosti.

I

 • insolvence - platební neschopnost
 • insolvenční řízení - řeší úpadek (platební neschopnost) dle investičního zákona

K

 • katastr nemovitostí: soubor informací o nemovitostech v České republice, ve kterém je uveden přehled a popis nemovitostí i jejich polohové či geometrické určení, katastru náleží také evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
 • kauce - peněžní záruka pro majitele (poškození bytu, neplacení nájmu)
 • kupní smlouva - smlouva mezi prodávajícím a kupujícím za účelem koupě
 • kolaudace - povolení k užívání místní stavby nebo její části - rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, musí být užívána za účelem, pro který byla kolaudována
 • komerční nemovitost - prostor sloužící hlavně pro obchody nebo kanceláře
 • konfiskace - zabavení majetku ve prospěch státu
 • kopie katastrální mapy - veřejná listina, pořízená ručně, reprograficky nebo pčítačově. Je to obraz katastrální mapy

L

 • lhůta - je jasně stanovený časový úsek k uplatnění práva nebo splnění u jiného právního subjektu
 • limit - mezní hranice, maximální nebo minimální, nejvyšší nebo nejnižší množství
 • list vlastnictví - neboli výpis z katastru nemovitostí nám ukazuje všechny potřebné údaje o nemovitosti. To znamená veškeré vlastníky nemovitosti, zatížení, popřípadně exekuce, věcné břemeno ats. Listina obsahuje 2 části - informace o vlastnících a informace o nemovitosti.
 • lodžie - zastřešená plocha v budově, která je z boku i zepředu otevřená a nevychází z obvodové zdi domu
 • loft - většinou se nachází v bývalé industriální budově, má několik podlaží, která bývají zcela otevřena

M

 • malta - kašovitá směs používaná ve stavebnictví, skládá se z několika látek, po určité době tuhne.
 • malus - je opakem bonusu, jde o znevýhodnění pojištěného za vyšší než je průměrné množství pojistných událostí - formou přirážky k pojistnému.
 • mandant - osoba jehož jménem jedná mandatář v rámci mandátní smlouvy 
 • mandatář - osoba, která pro mandanta zařídí určitou obchodní záležitost za úplatu a to na základě mandátní smlouvy
 • mandátní smlouva - touto smlouvou se mandatář zavazuje pro mandanta zařídit na jeho účet za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu.
 • mansarda - obytný prostor v podkroví
 • mansardová střecha - jedná se o zalomenou střechu - spodní část má větší sklon než horní část.
 • markýza - lehká konstrukce, často bývá umístěna nad vchodem do domu. Slouží především k protisluneční ochraně.
 • marže - rozdíl mezi pořízovací a prodejní cenou. Je to odměna pro obchodníka
 • mediace - jedná se o "pokojné" řešení sporů, mediace probíhá mimosoudně a jejím cílem je dohoda. 
 • mediační doložka - smluvní strany se zavážou, že v případě vzniklého sporu se nejprve pokusí o vyřešení mediačním jednáním a teprve až v případě neuspěchu mediace přistoupí k řešení soudní cestou.
 • mediátor - osoba, která pomáhá řešit spor mimosoudní cestou
 • mezanin - mezipatro neboli podlaží mezi přízemím a 1. patrem
 • mezonetový byt - byt rozkládající se na několika podlažích
 • mimořádná splátka - označení pro splátku, která je nad rámec splátkového kalendáře
 • místnost - plocha, vymezená 3 faktory a to stěnami, podlahou a stropem
 • mokré prostory - místnosti ve kterých se pracuje s vodou - koupelny, prádelny apod.

N

 • nájemce - osoba, které pronajímatel dle platně právní nájemní smlouvy nechává nemovitost k užívání
 • nájemní smlouva - smlouva, kterou podepiseje nájemce a pronajímatel. Stvrzuje se tím, že nájemce danou nemovitost užívat a bude řádně platit stanovené nájemné. Většinou je to smlouva na dobu určitou, pokud se nedohodnou strany jinak.
 • nájemné - odměna za poskytnutí nemovitosti 
 • nabývací titul - listina, na základě které bylo nabyto právo k nemovitosti - kupní smlouva, dědická smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu atd.
 • nalézací řízení - typ řízení, vedoucí k rozhodnutí, kterým soud zajišťuje co je právem a nebo právo vytváří.
 • nemovitost -  věc nemovitá, jakákoliv stavba či pozemek, která je spojena pevným základem se zemí

O

 • občanská vybavenost - uvádí, zda je v okolí škola, školka, obchod, zastávka MHD apod.
 • obytná plocha - podlahová plocha, která se udává v m2
 • ocenění nemovitosti - dle znaleckého posudku, stanovená cena nemovitosti
 • odhadce - FO nebo PO, která oceňuje kupní hodnotu nemovitosti
 • ochrana osobních údajů - Vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., je to zaručení ochrany citlivých údajů, jako je například adresa trvalého bydliště
 • osobní vlastnictví - vlastníkem nemovitosti je fyzická osoba
 • OSVČ - člověk, který podniká na základě poskytnutého živnostenského listu (oprávnění).

P

 • památkově chráněné území - může mít podobu městské, vesnické, archeologické a ostatní památkové rezervace. Představuje vyšší kategorii ochrany památkově hodnotného území.
 • parcela - pozemek, který je zobrazen v katastrální mapě a je označen parcelním číslem
 • parcelní číslo - číslo, které je přiděleno každé parcele v katastrálním území
 • patro - pojmenování úrovně stavby
 • PEBN - energetická náročnost budovy
 • Plomba - značení v katastru písmenem "P", které vyjadřuje nějaký problém a po dobu tohoto značení v katastru se nesmí s nemovitostí majetkoprávně nakládat a geometricky měnit.
 • podlahová plocha bytu - jedná se o součet ploch všech místností bytu i sklepa (musí být, ale vyzděný a jako samostatná místnost). Podlahovou plochou se rozumí plocha nášlapné vrstvy pokrývající hlavní vodorovnou konstrukci. Zkrátka je to vše, na co se lze postavit. Do podlahové plochy patří i plocha zastavěná předměty jako je vana, sprchový kout nebo schodiště v mezonetovém bytě.
 • pohledávka - nárok věřitele na plnění ze strany dlužníka
 • pojištění domácnosti - snižuje finanční zátěž při pojistné události. Nabídka pojišťoven je dosti široká a zpravidla se vztahuje na dvě skupiny rizik - riziko krádeže a loupeže věcí v pojištěné domácnosti nebo riziko živelní zkázy
 • podnájem - nájemce přenechává za odměnu podnájemci nemovitost do užívání, smlouva o podnájmu musí mít písemnou formu
 • právní řád - souhrn právních norem příslušných danému státu
 • právní osobnost - neboli způsobilost k právním úkonům
 • privatizace - převod státního majetku na soukromý zejména jeho prodejem
 • prodejní plocha bytu: liší se podle daného developera, ale v zásadě se užívá tento typ výpočtu: prodejní plocha se skládá z podlahové plochy bytu bez sklepa + poloviční plocha balkonů + třetinová plocha teras
 • prodávající - osoba vlastnící nemovitost, kterou chce prodat. V praxi to znamená, ýe převádí vlastnické právo na kupujícího za určitou finanční částku v kupní smlouvě.
 • pronájem - pronajímatel přenechává nájemci na základě nájemní smlouvy věc do užívání za účelem zisku - nájemného
 • pronajímatel - za odměnu přenechává nájemci věc, aby ji dočasně  nebo ve smluvené době užíval
 • provize - finanční částka za zprostředkování pronájmu bytu
 • průkaz energetické náročnosti budovy - vydaný podle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, dokument uvádějící měrné hodnoty, od 4/2013 je prodávající, nebo pronajímatel povinen ke smlouvě přiložit PENB
 • předkupní smlouva - označení pro smlouvu o smlouvě budoucí
 • přechod - změna vlastnictví (např. dědictvím)
 • převod - neboli změna vlastnictví v katastru nemovitostí na nového majitele na základě projevu vůle obou účastníků

R

 • realitní makléř - poskytnutí služeb v oblasti pronájmu bytů, domů, nebytových prostor stejně jako v oblasti prodeje nemovitostí
 • reality - jiné označení pro nemovitosti
 • rekonstrukce - obnova zničeného prostředí
 • rekreační chata - nemovitost sloužící k vlastní reakreaci a může mít maximálně přízemí, sklep a podkroví
 • revitalizace - modernizace nebo zateplení budovy
 • ručitel - ten, kdo poskytuje ručení, v případě, že dlužník nebude splácet, bere na sebe ručitel povinnost dluh v celé výši vyrovnat
 • rezervační smlouva - užívá se tehdy, pokud se jedná o pronájem nebo prodej nemovitosti přes realitní kancelář. RK se zavazuje, že nemovitost nebude dál nabízet (jiným zájemcům)
 • rozhrada - něco, co odděluje dva pozemky. Je to například stromová alej, zeď, plot apod.

Ř

 • řadový dům - domy, stavené v těsné blízkosti vedle sebe = společné zdi

S

 • sdružení - společnost
 • sklep - místo (plocha), mimo byt, přesto se počítá do souhrné podlahové plochy
 • smlouva - je dvoustranné či vícestranné právní jednání vedoucí k závazku určitého plnění
 • smluvní pokuta - předem domluvená částka, která se platí při nedodržení podmínek uvedených ve smlouvě
 • společné části domu - určené pro společené úžívání, patří sem: základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkóny, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům, drobné stavby a společná zařízení domu jako např. vybavení společné prádelny.
 • spoludlužník - ten, kdo se podílí na splácení dluhu
 • studio - pouze jedna místnost, ve které je malá kuchyˇka a sociální zařízení, bývá vabavená nábytkem a slouží hlavně k ubytování turistů
 • stvrzenka - potvrzení o přijetí peněžní částky
 • suterénní byt - byt umístěný pod úrovní okolního terénu

Š

 • škoda - poškození, které osoba utrpí na majetku v důsledku protiprávního jednání jiné osoby.

T

 • terasa - upravená venkovní plocha, je započtena do užitné plochy
 • trvalý pobyt - je adresa pobytu občana ČR, kterou si občan vybírá v určitém místě, kde má byt, rodinu, rodiče nebo zaměstnání

U

 • ústní dohoda - není podložena žádným dokumentem a podpisem, uzavírá se ve chvíli kdy se obě strany ústně dohodnou na podstatných věcech (závazcích). Smlouvu lze uzavřít např. fyzickou přítomností nebo podáním ruky. Ústní dohoda je špatně prokazatelná v případě problémů nebo sporů.
 • účelový příslib - písemný slib banky, že klientovi poskytně úvěr v budoucím čase
 • úvěr - dočasné poskytnutí finančních prostředků věřitelem
 • úvěrový limit - rámec, jehož výši nesmí úvěr přesáhnout
 • úvěrový příslib - stvrzený slib od banky, že zákazníkovi, pokud splní veškeré smluvní podmínky, poskytne úvěr.
 • uznání podpisu za vlastní - forma ověření podpisu, kdy podepisující prohlašuje, že se jedná o jeho podpis.

V

 • věc movitá - věc se kterou lze hýbat, tzn. není pevně spojená se zemí
 • věcné právo - znamená právní moc nad určitou hmotnou či nehmotnou věcí
 • věřitel - ten kdo půjčuje
 • vila - luxusní, velký rodinný dům, umístěný v zahradě
 • vinkulace - vázanost, zablokování vkladu, ve prospěch někoho, např. věřitele
 • vícegenerační dům - nemovitost, ve které žijí různé věkové kategorie (generace) a každá z nich má svou bytovou jednotku
 • vklad - jedná se o druh zápisu práva k nemovitosti, rozhodnutí na základě katastrálního úřadu o povolení vkladu
 • vlastnické právo - oprávnění věc držet, užívat, nakládat s ní.
 • vnitřní plocha bytu - jedná se o podlahovou plochu bez sklepa. Tento pojem se neuvádí v žádných zákonech, bežně je však používán
 • všeobecné obchodní podmínky - obchodní podmínky vztahu smluvních stran, které nejsou uvedeny ve smlouvě, ale doplňují ji a jsou všeobecnější povahy
 • vydědění - jednostranná záležitost, kdy vlastník nemovitosti (zůstavitel) svému potomkovi odebere právo domáhat se vého nároku na zákonný podíl nebo jeho části.
 • výměra parcel - plošný obsah průměru hranic pozemku, velikost vyplývá z geometrického určení pozemku, určuje se na celé čtvereční metry (lze i jako hektary)

 Z

 • základ daně - daň, která se vypočítává typicky z majetku nebo příjmu (daňového objektu)
 • záloha - neboi rezervace, peněžní částka před uzavřením smlouvy
 • znalecký posudek - podklad pro zjištění hodnoty nemovitosti. Je to vyhotovené znalcem a všechny náklady s pořízením spojené lze odečíst od základu daně z nabytí nemovitých věcí.
 • zástavce - držitel předmětu zástavy
 • zástavní věřitel - osoba, jejíž nárok je vůči dlužníkovi zajištěn zástavním právem
 • zůstavitel - zemřelá osoba, po které je zanechaný majtek, který se bude v rámci dědického řízení dědí

Ž

 • žádost o stavební povolení - u daného stavebního úřadu se žádá o povolení i spolu s příslušnými stavebními doklady
 • žádatel o úvěr - FO, která je již zletilá a s trvalým bydlištěm v ČR, oprávněná k právním úkonům. Může to být jeden žadatel, ale i více žadatelů.

Oblíbené položky (0)

607 260 333

V pracovních dnech od 9 do 20 hodin.

Facebook hlídat nabídku